کرایه سن و استیج

  1. یک متر اسپیس 15*15

    11,000 تومان روزانه
  2. یک متر اسپیس 15*15 با چادر

    12,000 تومان روزانه
  3. یک متر اسپیس 30*30

    20,000 تومان روزانه