ترجمه همزمان

اجاره سیستم های ترجمه همزمان،تورگاید و دستگاه ترجمه همزمان تک زبان و دو زبان برای استفاده در سمینار های بین المللی به همراه مترجم همزمان

پاسخگوی شما هستیم