کرایه صندلی

 1. صندلی کنفرانسی

  30,000 تومان روزانه
 2. صندلی جک دار مدل بدون دسته

  30,000 تومان روزانه
 3. صندلی جک دار مدل زین اسبی

  30,000 تومان روزانه
 4. صندلی جک دار مدل قارچی

  40,000 تومان روزانه
 5. صندلی جک دار مدل چرم و چوب

  30,000 تومان روزانه
 6. صندلی جک دار کرم

  30,000 تومان روزانه
 7. صندلی جک دار مدل لگنی

  30,000 تومان روزانه
 8. صندلی کنفرانسی

  30,000 تومان روزانه
 9. صندلی آموزشی

  30,000 تومان روزانه
 10. صندلی اداری

  25,000 تومان روزانه
 11. صندلی اداری

  30,000 تومان روزانه
 12. صندلی تاشو

  10,000 تومان روزانه
 13. صندلی تاشو چرمی

  30,000 تومان روزانه
 14. صندلی جکدار

  50,000 تومان روزانه
 15. صندلی شیواری

  15,000 تومان روزانه
 16. صندلی پشت بلند سفید

  20,000 تومان روزانه