کرایه صندلی

 1. صندلی جک دار کرم

  15,000 تومان روزانه
 2. صندلی کنفرانسی

  14,000 تومان روزانه
 3. صندلی آموزشی

  10,000 تومان روزانه
 4. صندلی تاشو

  2,000 تومان روزانه
 5. صندلی شیواری

  5,000 تومان روزانه
 6. صندلی پلکسی

  20,000 تومان روزانه
 7. صندلی پلیمری

  15,000 تومان روزانه
 8. صندلی چرمی پشت بلند مشکی

  5,000 تومان روزانه
 9. صندلی کودک

  2,000 تومان روزانه
 10. صندلی جک دار فایبر

  10,000 تومان روزانه